6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kardeşler Etibol Mantı Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak Şirket ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak işlemekteyiz. Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca, “veri sorumlusu” olan Şirket, kişisel veri sahiplerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgilendirme yükümlülüğü altındadır. Bu Aydınlatma Metni ile Kanunun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahibi olan ilgili kişiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla tedarikçilerine, iş ortaklarına, iştiraklere, müşterilerine, ziyaretçilerine her ne sebeple olursa olsun iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.
Şirketin Unvanı : Kardeşler Etibol Mantı Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres : Buca OSB Mah. 2/20 BEGOS No:16 Buca İZMİR
Vergi No : 5240592548
Vergi Dairesi : Şirinyer VD
Tel No : 0232 4405500
Elektronik Posta : info@etibolmanti.com.tr
Web : www.etibolmanti.com.tr

2. Kişi Grupları ve İşlenen Veriler
Müşterilerin; Kimlik bilgileri (İsim-soyisim, TC. Kimlik No, Vergi No) İletişim Bilgileri (Adres, E-posta/KEP adresi, Telefon numarası), Hukuki işlem bilgileri (adli makamlarla yazışmalar, dava dosyası bilgileri) Müşteri İşlem Bilgileri (senet, çek, fatura, sipariş bilgileri, banka hesap ve IBAN bilgileri) Görsel kayıtlar (bina içerisindeki güvenlik kamerası kaydı)
Tedarikçilerin; Müşterilerin; Kimlik bilgileri (İsim-soyisim, TC. Kimlik No, Vergi No) İletişim Bilgileri (Adres, E-posta/KEP adresi, Telefon numarası) Lokasyon konum bilgileri, Hukuki işlem bilgileri (adli makamlarla yazışmalar, dava dosyası bilgileri) Müşteri İşlem Bilgileri (senet, çek, fatura, sipariş bilgileri, banka hesap ve IBAN bilgileri) Görsel kayıtlar (bina içerisindeki güvenlik kamerası kaydı)
Ticari iş ilişkisi içerisinde bulunulan herhangi kişilerin veya hizmet alınan kişilerin, iş ortaklarının, iştiraklerin; (İsim-soyisim, TC. Kimlik No, Vergi No) İletişim Bilgileri (Adres, E-posta/KEP adresi, Telefon numarası), Hukuki işlem bilgileri (adli makamlarla yazışmalar, dava dosyası bilgileri) Müşteri İşlem Bilgileri (senet, çek, fatura, sipariş bilgileri, banka hesap ve IBAN bilgileri) Görsel kayıtlar (bina içerisindeki güvenlik kamerası kaydı)
Ziyaretçilerin; Görsel kayıtlar (bina içerisindeki güvenlik kamerası kaydı)
3. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
Kişisel verileriniz Kanunun 4. Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olacak şekilde, 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak, işlenmektedir. Şirketin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde, Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlarda ve Kurul Kararlarında belirtilen yükümlüklere uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;
– Şirketimizin tabi olduğu ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi
– Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyetlerle ilgili olarak iş birimlerimiz tarafından bilgilendirilmeniz
– Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ticari ilişki içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere alternatifler önerilmesi
– Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
– Tedarik ve lojistik sürecinin aksamadan yürütülmesi
– Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
– Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve takibi
– Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
– İşlem güvenliğinin sağlanması
– Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerin değerlendirilmesi
– Fiziksel güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı alınmak suretiyle
– Kamu düzeninin ve sağlığının korunması
– Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
– İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi veya iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla
– Kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama, bildirim ve sair diğer yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için
– Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında, veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.
4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanunun belirlediği koşullar içerisinde;
– Faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla bu süreçte, veri işleyen sözleşmesi yaptığımız taraflarca, sözleşme konusu ile sınırlı olmak üzere
– Ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, şirketimiz iş ortaklıklarına, grup şirketlerine ya da iştiraklerimize
– Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize
– İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına
– Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza
– Hukuki gereklilikler ilgili alanla sınırlı kalmak üzere hukuki danışmanlara
– İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamı ve zaruret halleri sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
– Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlarına
– Şirketimizin ticari ve muhasebe faaliyetlerine ilişkin olarak bankalara
Açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, tarafınızla yapılan sözleşmeler, bilgi formları, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile gerektiği hallerde açık rızanız ile toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir ve bu doğrultuda toplanan Kanunda belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine ve Kanunun 4.maddesinde sayılan “Genel İlkelere” dayanılarak işlenmektedir.
– Açık rızanızın bulunması
– Başta Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu başta olmak üzere, Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterleri yerine getirmek,
– Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi
– Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması
– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
– Açık rızanızın bulunması
– Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın;
Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının ve iş yeri sağlığının korunması amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenir ve saklanır.
6. Veri Sahibinin Hakları
Veri sahibi kişi olarak Kanun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklara sahipsiniz:
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
– Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
– Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi Veri Talep Formu kullanmak suretiyle yazılı olarak Buca OSB Mah. 2/20 BEGOS No:16 Buca / İZMİR adresine ıslak imzalı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından Şirkete daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kardesleretibolmanti@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yapacağınız başvuruların cevaplanması durumunda ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ilgili kişiden (başvurucudan) Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.